Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4)     เมื่อวันที่ 12 และ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
(รุ่นที่ 4)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้
ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว
โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ณ ศูนย์
การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนาโสกเหนือ ตำบล
บ้านแก้ง อำเภอนาแก ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านโนนสวาท ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก และศูนย์
การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านข่า ตำบลบ้านข่า
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional