Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

โดยมี นางอรัญญา สุวรรไตรย์ นางราตรี จันทะจวง และนายสมพร เมืองโคตร
ครูบัญชีอาสาในพื้นที่
เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนแห่งละ 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional