Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
   นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมประชุม
   คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
   โดยมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนา
   การเกษตร และกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้
   สอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดภูเก็ต โดยมี
   ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน
   ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถนนกำนัน
   ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional