Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4      เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
  นางลำไย ธรรมวงษา อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำ
  อำเภอโพนสวรรค์ และนายฉลาด คำไพ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี
  อาสา) ประจำอำเภอเรณูนคร
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน
  บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
  ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4

  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง
  รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไข
  ปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อ
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-
  จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านขว้างคลี
  ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional