Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยได้รับเกียรติ
จากคณะผู้บริหารจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม พร้อมคณะวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และข้าราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 2 รุ่น รวม 88 คน
เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ สามารถนำระบบ
กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนา
การเรียนรู้ด้าน IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional