Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด       เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และ
นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า ผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาและ
แผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะ
ในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุง อันจะส่งผลดี
ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
สหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 122 คน เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional