Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. หนองคาย จัดอบรมสอนแนะ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ศพก.

วันที่ 12 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน759คน)

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรม
สอนแนะหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" โดยมี นายกสิพงษ์ ประจิมทิศ อาสา
สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้
สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพอย่างถูกต้อง สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รู้จัก
การออม ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตำบลโพนแพง (ศพก.) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional