Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 5
โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี จำนวน 5 ศูนย์
และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนศูนย์ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค้อคำ หมู่ 3 ต.ค้อใหญ่
อ.กู่แก้ว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งใหญ่
หมู่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าบ้านดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนงาม อ.หนองหาน จ.อุด
รธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional