Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
นำครูบัญชีอาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ
2559
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัด อ.เขาสมิง จ.ตราด และ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional