Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
มอบหมายให้ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน
7 ราย
ในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอวังหิน อำเภอ
ห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน.....บัญชี
ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร
จำนวน 7 อำเภอ 7 ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีเกษตรกรเข้ารับอบรมศูนย์ละ
50 ราย รวมทั้งสิ้น 350 ราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional