Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร(ศพก.) ครั้งที่ 4     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
สอนแนะการจัดทำบัญชี เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย"
ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 4
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 ศูนย์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional