Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพก.)     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี (ศพก.)
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ที่จะมีกิจกรรมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแผนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง โดยเกษตรกร 50 ราย นำความรู้ไปปฏิบัติ
ในไร่นาตนเอง และขยายผลการปฏิบัติสู่เกษตรกรทั่วไป 1 ต่อ 10 ราย และ
กำหนดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ในเดือนพฤษภาคม
2559
โดยมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional