Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร เรื่อง ธนาคารปุ๋ย ธนาคารโค-กระบือ
ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวสถาบันเกษตร
ที่ได้มีการจัดตั้ง/พัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อให้บริการและตอบสนองตาม
ความต้องการของเกษตรในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร
กลุ่มเดิม ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนตามความพร้อมรายใหม่
และจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional