Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธี
เปิดโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านเเส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชน จำนวน 500 ราย และมอบทุน
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า
OTOP ของชุมชน และกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายประดิษฐ์
แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) พาเยี่ยมชม
สวนผักไฮโดรโปรนิกส์ บ่อปลาดุก โรงปุ๋ยและเห็ด
ณ โรงเรียนเพียงหลวง 17
(บ้านเเส์ง) ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional