Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3-5
เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำ
ไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมี ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตร
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 7 บ้านขว้างคลี
ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม
ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 2 บ้านยอดชาด อำเภอวังยาง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional