Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย
นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็น
ประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี
ดยมีผู้สอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จำนวน 51 คน
เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional