Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต โดยมีครูบัญชีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง
และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหว้านใหญ่
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional