Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย และนายยุทธนา แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 เพื่อจัดระดับ
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้นสำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องใน
แต่ละระดับชั้น เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความ
สามารถในการให้บริการสมาชิก ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน รวมทั้งชี้แจงภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพิจารณาอัตราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ การควบคุมภายใน และสร้าง
ความเข้าใจในการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional