Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่
สายสอบบัญชีที่ 1-3 จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 โดยมี
นางวนิดา พรหมอินทร นางราตรี จันทะจวง และนางอรัญญา สุวรรไตรย์ ครูบัญชีอาสา
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร สอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional