Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านนาโสกเหนือ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านยอดชาด
อำเภอวังยาง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่)
บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional