Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และนางปัณฑารีย์ ชินปัญชนะ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
ได้เข้ารับเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี

     ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเผยแพร่
เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional