Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายนิกร คำใบ ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้
   อำเภอศรีสงคราม
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน
   บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
   ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
   (รุ่นที่ 2)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง
   รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
   ภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา
   โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วย
   บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่าย
  ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
โดยมีเกษตรกร
  จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  สินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional