Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3)        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
   บูรณาการงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรม
   โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   (รุ่นที่ 3)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
   ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก
   รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
   ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมให้ความรู้
   เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน
   รู้ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดความฟุ่มเฟือย
   มีเงินออม สร้างวินัยต่อตนเองและครอบครัว
โดยมีเยาวชนนักเรียน จำนวน 60 คน
   เข้าร่วมกิจรรม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional