Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
   นายประวัติ ใช้โรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สอนแนะการจัดทำ
   บัญชีวิสาหกิจชุมชนโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลัก
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายให้กับ
   กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหมอลำ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีแก่ผู้เข้ารับ
   การอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหมอลำ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น
   จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional