Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559
เพื่อรับทราบและพิจารณาการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวาระสำคัญอาทิ
การขับเคลื่อนการบริหารอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ การขับเคลื่อน
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลกรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ
โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 404
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional