Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี


     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่
พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ
ของผู้นำสหกรณ์ ในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
และเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารสหกรณ์ ให้มีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)ณ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรม บีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
     ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการ
ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมให้
การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้
ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็น
ราชสักการะและสนองพระราชดำริ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional