Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมีครูบัญชีอาสา
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional