Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา สอนแนะบัญชีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางเมธาวรินทร์
เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 65 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
จดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง โดยมี นางสายรุ้ง ติณราช และ นางกรรณิการ์ หน่อแก้ว ครูบัญชีอาสา
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional