Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง จัดอบรม
หลักสูตร "บัญชีแก้จน.. บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาด
รายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชน
อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว
โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการ
แก้ไขปัญหา
โดยมีนายนพดล ทรัพย์ทวี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี
อาสา) ประจำอำเภอบ้านฉาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร
จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional