Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ให้ความรู้ในการ
จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนด้าน การเงิน
สามารถจัดทำบัญชีเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่ายของตนเอง เสริมสร้างวินัยทางการเงิน
ที่ดี พร้อมทั้งอบรมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านสร้างเสี่ยน จำนวน 32 คน
โดยมีนางนะคะรัต ไทยทนงค์ อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยได้รับเกียรติจากนายพศิน โกมลวิชญ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional