Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้ ห้วข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย”     เมื่อวันที่ 18-24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีหัวข้อ "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
จำนวน 10 อำเภอ
12 ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 11 ราย
ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอพยุห์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอห้วย
ทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอไพรบึง อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน และอำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวนศูนย์ละ 50 ราย
รวมทั้งสิ้น 600 ราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional