Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
ร่วมสอนแนะ
การจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของ
ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล (ศบกต.) บางพระเหนือ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3
โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง
"บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึก
บัญชี รู้รายรับ – รายจ่าย และสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว โดยมี ครูบัญชีอาสาประจำอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านบางนา ตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านคอกช้าง
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านในวงใต้ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional