Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นางพิศมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี
2559
โดยให้บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสอนประดิษฐ์งานฝีมือ
การบูรหอม
โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซุ้ง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional