Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตาม Road Map ปี 2559    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน
ตาม Road Map ปี 2559
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี
สหกรณ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ สัมฤทธิ์ผลตาม Road Map ปี 2559
โดยมี
นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด สตท.2 ร่วมให้
การต้อนรับ
ณ สวนย่าเกาะกูด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
    ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 โดยมี
บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional