Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. มอบของที่ระลึกแก่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส      เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ
บัญชี และนายเทิดศักดิ์ สมบัติเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส

มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาล
เจาะไอร้อง หลังจากเกิดเหตุการณ์บุกยึดโรงพยาบาลบาเจาะ เพื่อก่อเหตุความ
ไม่สงบ
ณ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional