Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัด
นิทรรศการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อ
ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน และส่งเสริมการออม โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานเปิดงาน ณ หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional