Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมจัด
   นิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
   เพื่อการประหยัดน้ำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อ
   การประหยัดน้ำ(นาปรัง) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำนา
   แบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดโรคแมลงรบกวน และการประหยัดน้ำ
   ณ หอประชุมโรงเรียนนครวิทยาคม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional