Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เดินหน้าพลิกโฉมการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี เรื่อง " เคล็ดลับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”
ซึ่ง
จัดโดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
สามารถนำไปปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยได้รับเกียรติจากนางสายฝน อินทร์แก้ว หุ้นส่วน
และผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติงาน และนางสาวบุษกร เจนวิชชุวงศ์ ผู้จัดการ
อาวุโส แผนก Professional Practice บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมให้กำลังใจและปิดการประชุมซักซ้อมฯ
ณ โรงแรมเมธาลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional