Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้สอบบัญชีกำหนดแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ในสังกัดสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
เป้าหมาย แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และวิธี
การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional