Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง จัดอบรม
หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการ
ขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
โดยมี
นายทวีศักดิ์ งาเจือ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำอำเภอบ้านค่าย
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 50 คน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านชากเล็กตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional