Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ACL     เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดย นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการ
สอบบัญชี
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนา
ทักษะการใช้โปรแกรม ACL
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง และกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สตท.9 ร่วมกันระดมความคิดเขียนคำสั่งตรวจสอบบัญชี โดยใช้
โปรแกรม ACL ของโปรแกรมระบบบัญชีของผู้อื่น คือ โปรแกรมระบบบัญชี
ของคุณสุวัฒน์ โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และโปรแกรมระบบบัญชีไอโซแคร์
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional