Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร”     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้
เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะ
นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยมี
นางสาวปาณิศา หมื่นสาย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำ
อำเภอนาทม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 50 คน
ณ ศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท
ตำบลหนองซน อำเภอนาทม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional