Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (รุ่นที่ 1)     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
บูรณาการงานร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
จัดกิจกรรม
โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
     ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนรู้จัก
ใช้ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดความฟุ่มเฟือย
มีเงินออม สร้างวินัยทางการเงินที่ดีต่อตนเองและครอบครัว
ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional