Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีนายเสน่ห์ มาลาสาย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี
อาสา) ประจำอำเภอนาหว้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร
จำนวน 50 คน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านบว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional