Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่      เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 5/2559

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional