Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
รุ่นที่ 2
โดยมีนางราตรี จันทะจวง ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนแนะ 
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ 
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนตาล 
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional