Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)”            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
     ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)" ดยให้
     บริการปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
     อาชีพแก่เกษตรกรเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อปลูกฝังและ
     สร้างวินัย ในการออมด้วยการทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ใน
     การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
     การเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
     ผลิตสินค้าเกษตร ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional