Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง"บัญชีแก้จน-บัญชีชี้ทางรวย”         เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
   ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการ
   ผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหา
   ราคาสินค้าเกษตร
พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง "บัญชีแก้จน-บัญชี
   ชี้ทางรวย” โดยมี นางปราณี จะซือ และนายทองดี สิงห์แก้ว เกษตรกรในพื้นที่
   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional