Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสิค้าเกษตร รุ่นที่ 2        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรม
   โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
   ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
โดยมีนางอรัญญา สุวรรไตรย์
   ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร
   ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน
   และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
   ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional