Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดคลินิกบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางสาวรุ่งทิวา ทองผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำบัญชี และเสริมสร้างการมีวินัยที่ดีในการออม โดยมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานเพื่อให้
เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่
การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต
โดยมีเป้าหมายเกษตรกรอำเภอละ 100 ราย เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหว้านใหญ่ อำเภอเมืองหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional